Artykuł Planowanie Sukcesyjne Będzie Pomocna

art

Dodany: 2020-04-21 Kategoria: Tarcza antykryzysowa

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących zadłużenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego na rzecz przyszłych pokoleń. W artykule Planowanie sukcesyjne omówiono m.in.: relację prawa spadkowego także rozlicznych rodzajów aktywności gospodarczej, zmiany w zakresie prawa prywatnego materialnego i procesowego, relację zarządu sukcesyjnego także upadłości, kwestię rozliczeń ze spadkobiercami, wstąpienie spadkobierców do spółki i ich odpowiedzialność za długi spadkowe, prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego, zasady powoływania zarządcy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w spadku, czynności notarialne spojone z zarządem sukcesyjnym, postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne przedsiębiorstwa w spadku, kwestie niewypłacalności i upadłości zmarłego przedsiębiorcy, obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa w spadku, sukcesję podatkową spadkobierców, dziedziczenie koncesji i zwolnień, zmiany w zakresie prawa pracy wprowadzone przepisami ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Artykuł Planowanie sukcesyjne przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, doradców podatkowych i ekonomistów. Rachunkowość i Podatki na rzecz praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu przychodów z dywidendy innymi słowy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z dywidend także innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku tarcza antykryzysowa jak wypełnić wniosek dochodowego od przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend także innych przychodów z tytułu udziału w tarcza antykryzysowa jakie poprawki zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu dodatkowo o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego poprzez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od zysków (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby czyli zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu albo wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie wykładni indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie egzegezy indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie egzegezy indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie egzegezy indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej tarcza antykryzysowa jak wypełnić

Komentarze: 2


noavatar.png
Katarzyna Dokukin samorządowe kolegia odwoławcze 2020-04-30

Łał! Może to być jeden z najbardziej użytecznych blogów, jaki kiedykolwiek, na ten temat. Właściwie to świetnie. Jestem też specjalistą w tym temacie, dlatego potrafię zrozumieć Twój wysiłek.

noavatar.png
Miriam Kondracie 2020-05-30

Niedawno założyłem witrynę, informacje podane na tej stronie pomogły mi ogromnie. Dziękuję za cały czas i pracę.