Program Kadry I Płace Dla Małych Firm


System okresowych ocen pracowniczych jest uprzednio zadomowiony w wielu firmach w Polsce, przecież po wielokroć nie działa prawidłowo. Równie wiele przedsiębiorstw nie zdecydowało się go wprowadzić do tej pory. Dlaczego w ten sposób się dzieje? Brak wiedzy? Obawa? Złe doświadczenia? Warto zapoznać się z niniejszą publikacją i na skutek niej odnaleźć inspirujące pomysły i rozwiązania, które pozwolą zmierzyć się z powyższymi wątpliwościami i pytaniami. Są sposoby, jakie pozwalają wypracować sprzęt do rzetelnej oceny pracowników również odniesienia się przy tym do tego, co prawdziwe, ważne i aktualne w działaniu firmy i ludzi, którzy ją tworzą. Poradnik został napisany w taki sposób, aby przeprowadzić czytelnika poprzez nietknięty proces planowania, tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu ocen pracowniczych w firmie. Każda faza koniecznych do podjęcia działań opatrzona została przykładami konkretnych rozwiązań, opisami również uwagami dotyczącymi praktycznej strony ich budowania i wdrażania. W artykule można odnaleźć inspiracje przydatne również przy kreowaniu jakże i modyfikacji istniejących już rozwiązań w firmie. Lektura niniejszej publikacji artykułu daje czytelnikowi, - konkretne propozycje pozwalające na sprawne przygotowanie i przejście przez sprawa sądowa wdrożenia systemu ocen okresowych, - gotowe wzory i przykłady opisu kryteriów i skal ocen, - pożyteczne uwagi wykorzystania wyników ocen na poziomie pracownika jakże i całej organizacji, - przykłady przepisów i formularzy, - peryfraza procesu wdrażania zmian, - konkretne wskazówki dotyczące sposobów zarządzania i administrowania systemem ocen w taki sposób, iżby pomagał, a nie przeszkadzał w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, - ponad tabel i rysunków pozwalających szybko zrozumieć omawiane zagadnienia. USTAWA z dnia listopada o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców także delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: wyjazd służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt kodeksów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących ułożenie ciała granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW DELEGOWANYCH DO POLSKI. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od normy podlegania ubezpieczeniu w kraju uzyskiwania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący równocześnie na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich