Kadry Płace I Zus Pro


Sprawdź, w jaki sposób rachować wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za ordynans to znaczy za wczasy wypoczynkowy. Przekonaj się, to znaczy właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czyli potrąceniami z wynagrodzeń. Dnia stycznia wchodzą w życie ważne zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się podobnie rozliczanie umów zlecenia. W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac. Z publikacji dowiesz się, - jakim sposobem zmiana płacy minimalnej w roku wpływa na składki ZUS, świadczenia, pracownicze i inne należności, - które składniki pensji wliczamy w roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, - jakże w roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, - w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku, - w który sposób w roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia. Rozdział. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od stycznia - Wzrost płacy minimalnej = podwyższenie innych świadczeń - Minimalna płaca zwiększy zarówno stawkę godzinową - Przestępstwa skarbowe Rozdział. Korygowanie regulaminu wynagradzania - Wynagrodzenie minimalne od stycznia r - Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania - Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Rozdział. Wynagrodzenie zasadnicze - Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych - Pytania i odpowiedzi - Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu - Wpływ na stałą pensję choroby trwającej kilka dni, z jakich tylko jedność jest roboczy Rozdział. Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną - Sposoby rekompensowania realizowania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy - Wyliczanie normalnego wynagrodzenia dodatkowo dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych - Płaca określona stawką godzinową - Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości - Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne innymi słowy akordowe) - Pytania i odpowiedzi - Sposób liczenia wynagrodzenia w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę - Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż godz - Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch przeróżnych stawkach należnej pensji - Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny - Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę Rozdział. Wynagrodzenie za służba Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo Rozdział. Premie i nagrody - Nagroda - Premia regulaminowa - Premia uznaniowa - Różnice pośród premią a nagrodą - Najważniejsze różnice wśród premią a nagrodą - Szczególne warianty nagród regulaminowych - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Rozliczenie podatkowo-składowe premii nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi - Rozliczenie premii przysługującej zarówno za okresy pobierania świadczeń chorobowych Rozdział. Wynagrodzenie za wakacje - Etapy wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy - Stawka przechodzi na następny miesiąc - Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe - Pytania i odpowiedzi - Wpływ zmiany systemu wynagradzania na płacę za wakacje wypoczynkowy - Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej innymi słowy godzinowej - Zmiana na system prowizyjny albo akordowy - Wyliczanie wynagrodzenia za wczasy po długotrwałej chorobie - Kalkulowanie wynagrodzenia za wakacje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Rozdział. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom - Ogólna sylwetka ekwiwalentów - Obliczanie ekwiwalentu urlopowego - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie Rozdział. Ryczałty wypłacane pracownikom Ryczałt za nadgodziny Ryczałt za godziny nocne Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty PIT i ZUS Rozdział. Odprawy i odszkodowania - Odszkodowanie za wierność zakazu konkurencji - Różnice między odszkodowaniami - PIT i ZUS - Oskładkowaniu podlegają z kolei świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia - Wyliczanie - procentowego podatku od odszkodowań i odpraw - Pytania odpowiedzi - Wpływ niewypłacenia należnej premii na podstawę odprawy - Z którego dnia załatwiać wcięcie zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych Rozdział. Świadczenia chorobowe - Najniższa podstawa - Choroba w pierwszym czasie zatrudnienia (na przykładach) - Pytania i odpowiedzi - Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu - Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą - Liczenie świadczenia należnego za niezdolność chorobową opierając się na zarobków osób zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku pracy - Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek - Wpływ na podstawę chorobową zmiany wymiaru czasu pracy - Jaki postąpić, podczas gdy na dany okres nakładają się zwolnienia lekarskie – jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie – w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy - Wsteczna podwyżka i jej działanie na chorobowe - Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego Rozdział. Świadczenia socjalne - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS w końcówce roku Rozdział. Samochód służbowy - Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść - Ryczałt a koszty paliwa Telefon służbowy Rozdział. Podróże służbowe - Pomniejszanie diet z tytułu posiłków - Podróże kierowców - PIT i ZUS - Posiłek na pokładzie samolotu a obniżka diety Kilometrówka na rzecz zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a taksa Rozdział. Świadczenia medyczne Rozdział. Umowy cywilnoprawne - Minimalna stawka godzinowa - Oskładkowanie zleceń - Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy - Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy wszak zawarta z innym podmiotem - Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia - Pytania i odpowiedzi - Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia - Zlecenie zawarte z uczniem studentem w czasie wakacji - Czy o stycznia można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Rozdział. Potrącenia z wynagrodzeń - Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń na rzecz pracownika pełnoetatowego w roku - Kwota wolna przy niepełnym etacie - Wysokość kwot wolnych od potrąceń w (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu - Kwota wolna na przełomie roku - Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca - Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracęRóżne świadczenia i jedna kwota wolna od potrąceń