Kadry I Płace Dla Początkujących

kadry i płace dla początkujących

Kadry I Płace Dla Początkujących

W publikacji o drukach do ZUSu znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących a podobnie m.in..

Kadry Płace Zus

Od w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawca winien niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza postępować z przed zatrudnienia, w ciągu dni od ustania poprzedniego stosunku pracy. Wydane zostało zarówno rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które zawiera nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. W poradniku w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe reguły wystawiania świadectwa pracy, kwestie dotyczące zmienionego katalogu informacji zamieszczanych w tym dokumencie, terminu wydania świadectwa pracy, sposobu i trybu uzupełniania świadectwa pracy oraz wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika. W artykule drobiazgowo omówiono, w jaki sposób prawidłowo punkt po punkcie wypełnić znaczenia świadectwa pracy z uwzględnieniem między innymi informacji o skorzystaniu przez pracownika z upełnomocnień zgrupowanych z rodzicielstwem. W lekturze opisano skądinąd tabelaryczne zlepek zmian w prawie pracy, które obowiązują od Zamieszczono zarówno odpowiedzi na przeważnie pojawiające się pytania dotyczące wykładni zmienionych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują metody rozwiązania problemów. Czytelnicy znajdą tu zarówno tekst kodeksu pracy po zmianach także wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy, w tym pomocniczy zależność świadectwa pracy także przykłady jego wypełnienia. PORADNIKI KADROWE

Czytaj więcej
Image

Wzór Umowy

Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od reguły podlegania ubezpieczeniu w kraju realizowania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący zarazem na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich. Artykuł na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie przemiany przepisów w jednym miejscu, - Komentarze ekspertów, - Tabelaryczne zestawienia. Lektura to jedyne na rynku, unikalne zestawienie wszystkich przemian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku odnajdą się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, które w IV kwartale także od stycznia zaczną obowiązywać jednostki sektora finansów publicznych. Omówione zostaną przemiany z zakresu, - rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, - finansów publicznych, zamówień publicznych, - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W publikacji wskazano dodatkowo zmiany, jakie zajdą w obszarze przepisów branżowych, - w pomocy społecznej : dotyczące superwizji pracy socjalnej, obowiązkowej asysty Policji podczas pracy w terenie, możliwości prowadzenia klubów samopomocy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez gminy, - w oświacie: przemiany dotyczące Centralnej Komisji Egzaminacyjnej również okręgowych komisji egzaminacyjnych, nowe reguły bezpiecznego wypoczynku, SIO – gromadzenie danych dotyczących jednostek, jakie obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe; - umowy na termin szczegółowy w jednostkach samorządowych i służbie cywilnej po zmianach artykułów Kodeksu pracy, finansowanie związków metropolitalnych, zmiany związane z wprowadzeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe zasady w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. praktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, reguły zatrudnienia cudzoziemca poprzez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.Zasady dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i peryfraza wybranych przepisów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie zakresu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w toku przedsiębiorstwa - ujęcie biznesowe

Czytaj więcej
Image

Kadry Płace I Zus Pro

Sprawdź, w jaki sposób rachować wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za ordynans to znaczy za wczasy wypoczynkowy. Przekonaj się, to znaczy właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czyli potrąceniami z wynagrodzeń. Dnia stycznia wchodzą w życie ważne zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się podobnie rozliczanie umów zlecenia. W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac. Z publikacji dowiesz się, - jakim sposobem zmiana płacy minimalnej w roku wpływa na składki ZUS, świadczenia, pracownicze i inne należności, - które składniki pensji wliczamy w roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, - jakże w roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, - w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku, - w który sposób w roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia. Rozdział. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od stycznia - Wzrost płacy minimalnej = podwyższenie innych świadczeń - Minimalna płaca zwiększy zarówno stawkę godzinową - Przestępstwa skarbowe Rozdział. Korygowanie regulaminu wynagradzania - Wynagrodzenie minimalne od stycznia r - Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania - Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Rozdział. Wynagrodzenie zasadnicze - Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych - Pytania i odpowiedzi - Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu - Wpływ na stałą pensję choroby trwającej kilka dni, z jakich tylko jedność jest roboczy Rozdział. Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną - Sposoby rekompensowania realizowania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy - Wyliczanie normalnego wynagrodzenia dodatkowo dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych - Płaca określona stawką godzinową - Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości - Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne innymi słowy akordowe) - Pytania i odpowiedzi - Sposób liczenia wynagrodzenia w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę - Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż godz - Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch przeróżnych stawkach należnej pensji - Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny - Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę Rozdział. Wynagrodzenie za służba Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo Rozdział. Premie i nagrody - Nagroda - Premia regulaminowa - Premia uznaniowa - Różnice pośród premią a nagrodą - Najważniejsze różnice wśród premią a nagrodą - Szczególne warianty nagród regulaminowych - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Rozliczenie podatkowo-składowe premii nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi - Rozliczenie premii przysługującej zarówno za okresy pobierania świadczeń chorobowych Rozdział. Wynagrodzenie za wakacje - Etapy wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy - Stawka przechodzi na następny miesiąc - Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe - Pytania i odpowiedzi - Wpływ zmiany systemu wynagradzania na płacę za wakacje wypoczynkowy - Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej innymi słowy godzinowej - Zmiana na system prowizyjny albo akordowy - Wyliczanie wynagrodzenia za wczasy po długotrwałej chorobie - Kalkulowanie wynagrodzenia za wakacje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Rozdział. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom - Ogólna sylwetka ekwiwalentów - Obliczanie ekwiwalentu urlopowego - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie Rozdział. Ryczałty wypłacane pracownikom Ryczałt za nadgodziny Ryczałt za godziny nocne Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty PIT i ZUS Rozdział. Odprawy i odszkodowania - Odszkodowanie za wierność zakazu konkurencji - Różnice między odszkodowaniami - PIT i ZUS - Oskładkowaniu podlegają z kolei świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia - Wyliczanie - procentowego podatku od odszkodowań i odpraw - Pytania odpowiedzi - Wpływ niewypłacenia należnej premii na podstawę odprawy - Z którego dnia załatwiać wcięcie zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych Rozdział. Świadczenia chorobowe - Najniższa podstawa - Choroba w pierwszym czasie zatrudnienia (na przykładach) - Pytania i odpowiedzi - Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu - Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą - Liczenie świadczenia należnego za niezdolność chorobową opierając się na zarobków osób zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku pracy - Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek - Wpływ na podstawę chorobową zmiany wymiaru czasu pracy - Jaki postąpić, podczas gdy na dany okres nakładają się zwolnienia lekarskie – jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie – w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy - Wsteczna podwyżka i jej działanie na chorobowe - Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego Rozdział. Świadczenia socjalne - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS w końcówce roku Rozdział. Samochód służbowy - Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść - Ryczałt a koszty paliwa Telefon służbowy Rozdział. Podróże służbowe - Pomniejszanie diet z tytułu posiłków - Podróże kierowców - PIT i ZUS - Posiłek na pokładzie samolotu a obniżka diety Kilometrówka na rzecz zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a taksa Rozdział. Świadczenia medyczne Rozdział. Umowy cywilnoprawne - Minimalna stawka godzinowa - Oskładkowanie zleceń - Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy - Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy wszak zawarta z innym podmiotem - Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia - Pytania i odpowiedzi - Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia - Zlecenie zawarte z uczniem studentem w czasie wakacji - Czy o stycznia można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Rozdział. Potrącenia z wynagrodzeń - Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń na rzecz pracownika pełnoetatowego w roku - Kwota wolna przy niepełnym etacie - Wysokość kwot wolnych od potrąceń w (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu - Kwota wolna na przełomie roku - Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca - Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracęRóżne świadczenia i jedna kwota wolna od potrąceń

Czytaj więcej
Image

Program Kadry I Płace Dla Małych Firm

System okresowych ocen pracowniczych jest uprzednio zadomowiony w wielu firmach w Polsce, przecież po wielokroć nie działa prawidłowo. Równie wiele przedsiębiorstw nie zdecydowało się go wprowadzić do tej pory. Dlaczego w ten sposób się dzieje? Brak wiedzy? Obawa? Złe doświadczenia? Warto zapoznać się z niniejszą publikacją i na skutek niej odnaleźć inspirujące pomysły i rozwiązania, które pozwolą zmierzyć się z powyższymi wątpliwościami i pytaniami. Są sposoby, jakie pozwalają wypracować sprzęt do rzetelnej oceny pracowników również odniesienia się przy tym do tego, co prawdziwe, ważne i aktualne w działaniu firmy i ludzi, którzy ją tworzą. Poradnik został napisany w taki sposób, aby przeprowadzić czytelnika poprzez nietknięty proces planowania, tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu ocen pracowniczych w firmie. Każda faza koniecznych do podjęcia działań opatrzona została przykładami konkretnych rozwiązań, opisami również uwagami dotyczącymi praktycznej strony ich budowania i wdrażania. W artykule można odnaleźć inspiracje przydatne również przy kreowaniu jakże i modyfikacji istniejących już rozwiązań w firmie. Lektura niniejszej publikacji artykułu daje czytelnikowi, - konkretne propozycje pozwalające na sprawne przygotowanie i przejście przez sprawa sądowa wdrożenia systemu ocen okresowych, - gotowe wzory i przykłady opisu kryteriów i skal ocen, - pożyteczne uwagi wykorzystania wyników ocen na poziomie pracownika jakże i całej organizacji, - przykłady przepisów i formularzy, - peryfraza procesu wdrażania zmian, - konkretne wskazówki dotyczące sposobów zarządzania i administrowania systemem ocen w taki sposób, iżby pomagał, a nie przeszkadzał w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, - ponad tabel i rysunków pozwalających szybko zrozumieć omawiane zagadnienia. USTAWA z dnia listopada o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców także delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: wyjazd służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt kodeksów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących ułożenie ciała granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW DELEGOWANYCH DO POLSKI. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od normy podlegania ubezpieczeniu w kraju uzyskiwania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący równocześnie na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

Czytaj więcej
Image

Usługi

program kadry

Podręczny zespół kodeksów z zakresu prawa pracy, na skutek któremu osoby,

symfonia handel demo

Artykuł o przepisach i zestawieniach kadrowych to niezbędne narzędzie pracy

optima kadry i płace demo

Do końca roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

program kadrowy

Artykuł o urlopach pracowniczych, jako jedna z nielicznych, kompleksowo obrazu

program kadrowo płacowy

Celem opracowania jest kompleksowe reprezentacja tematyki tworzenia regulaminu z

kadry i płace program darmowy

Artykuł o dokumentacji pracowniczej obejmuje obszerną bazę wzorów pism prac

Najnowsze artykuły

 • Istota i pragnienie coachingowego stylu

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0


 • Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania

  Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0


 • Umowa umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich

  Umowa - umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, toż też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także dla deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0


Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.